نمونه تصویر صفحه اصلی برنامه حسابداری بارفروشی حسابیار 95

نمونه صافی چاپ شده از بارنامه صاحب بار

گزارش کسر و اضافه صندوق

 گزارش کل ریز حساب از یک شخص یا حساب

نمونه رسید بارها ی خریداری شده و حق العملی

 

فرم دریافتها و پرداختهای نقدی از صندوق و گاوصندوق

سایت دانلود :  http://www.fekrafzar.com/