اطلاعیه  مفقودی قفل سخت افزاری  برنامه حسابیار

 

اصلی ترین اجزای نرم افزار قفل سخت افزاری  و سریال آن می باشد ،مسئولیت حفظ و نگهداری آن به عهده خریدار و بوده و در صورت مفقود شدن قفل یو اس بی هیچ مسئولیتی پذیرفته نمیشود و با ارائه قفل دیگر  هزینه کامل دریافت میگردد .